Toldudtryk

Her kan du finde forskellige udtryk inden for toldbehandling.

Grønne containerskib

A

AEO: (Authorised Economic Operators) De europæiske toldmyndigheder har indført en autorisation af importører/eksportører, speditører og transportører. Det skal være et kvalitetsstempel, der på sigt vil medføre forenklinger og lettelser ved grænsepassage.

ATA Carnet: Et dokument som kan benyttes i forbindelse med forenklet toldbehandlingsprocedure ved midlertidig ind- og udførsel af varer, der ikke skal sælges (eksempelvis: vareprøver, udstillings- og messemateriale), repareres, erstattes eller lignende. Ordningen indebærer, at der ikke betales told eller importafgifter ved den midlertidige indførsel til de lande, der er tilsluttet ATA-Konventionen. ATA Carnet udstedes af Dansk Erhverv, og indbetalt depositum vil kunne refunderes, hvis dokumentet håndteres rigtigt undervejs og meldes/afsluttes ved retur til Danmark.

Air Waybill: Flyfragtbrev med unik og sporbar nummerering. Dokumentet er en kvittering på, at flyselskabet, evt. ekspresselskabet har modtaget forsendelsen til transport til oplyst modtager, samt en bekræftelse på at der er indgået en transportaftale.

B

C

CIM: Internationalt jernbanefragtbrev. Nærmere betingelser kan findes i CIM-Konventionen.

CMR: Internationalt bilfragtbrev. Fragtbrevet skal omfatte den eller de varer, der faktisk bliver transporteret. Nærmere betingelser kan findes i CMR-Konventionen.

CN22: Tolddeklaration der bruges til brevpost med en vareværdi op til 300 SDR (ca. DKK 3000)

CN23: Tolddeklaration, der bruges til brevpost med en værdi på over 300 SDR (ca. DKK 3000) og til pakker, hvor blanketten er en del af adressekortet og benyttes derfor uafhængig af værdi.

D

Deklaration: Søgning/registrering/fortoldning/angivelse af varen til Toldvæsenet for import/eksport.

Dagsopgørelse: Importafgifterne betales kontant eksempelvis til speditøren via en fakturering. Speditøren sørger for fortoldning og betaling til Toldvæsenet over sin "dagsopgørelseskonto".

Direkte kørsel: Toldvæsenet har givet særlig tilladelse til, at speditører/toldlagerholdere kan køre ufortoldede varer (ikke restriktionsvarer) direkte ud til vareejer. Varerne "skal ligge urørt på lager" og kan ikke tages i brug, før de er fortoldet.

E

EFTA: (European Free Trade Association). Frihandelsaftale for 4 medlemslande: Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. EFTA har handelsaftale med både EU og enkeltlande.

EORI: Economic Operator Registration and Identification

EU: (European Union). Den største toldunion i Europa er EU og består af 27 medlemslande.

EU status: Varer, der er i fri cirkulation inden for EU. EU-status (fællesskabsstatus) er en afgiftsmæssig status og må ikke forveksles med EU-oprindelse.

EUR1: Varecertifikat der benyttes som dokumentation for en vares oprindelse.

EURMED: Varecertifikat der benyttes som dokumentation for en vares oprindelse. Speciel ordning hvor landende omkring Middelhavet har deres egen aftale om tilladt "indblanding" af ikke-oprindelsesvarer (kumulation).

EØS (Det europæiske økonomiske samarbejdsområde): EØS-aftalen regulerer handelen mellem aftaleparterne i dette område – hovedsagelig EFTA og EU med nogle små undtagelser.

F

Fakturaerklæring/Oprindelsesbevis: giver toldnedsættelse eller -fritagelse efter handelsaftalen. Hvis eksportøren er en såkaldt "autoriseret eksportør", kan fakturaerklæringer anvendes uden værdibegrænsning. Ikke-autoriserede eksportører begrænses af, at disse kun kan anvendes, hvis værdien af oprindelsesprodukterne ikke overstiger EUR 6000 (ca. DKK 45.000).

Frihandelsaftale: En aftale mellem to eller flere lande eller områder, hvor hovedformålet er at skabe bedre rammebetingelser for handel mellem parterne. I en frihandelsaftale fjernes eller reduceres tolden og andre handelshindringer.

Forpassing: Forpassing er en forsendelse af ufortoldede, godsregistrerede varer indenlands, f.eks. at flytte en ufortoldet vare fra et toldlager i Danmark til et andet.

Fortoldning: Registrere/fortolde/angive varen til Toldvæsenet for import/eksport. En ufortoldet vare er ikke frigivet til disposition eller omsætning, før toldvæsenet har godkendt fortoldningen.

Fødevarestyrelsen: En instans der forvalter reglerne i forbindelse med indførsel af fødevarer.

G

GSP: Generalized System of Prefences. Et toldsystem der indebærer, at varer med oprindelse i et udviklingsland kan opnå toldfordele ved indførsel til Danmark. En forudsætning er, at de aktuelle varer følges af GSP-certifikater, og at varerne er med i aftalens vareomfang.

Godkendt frembydelsessted: Bruges ved eksport i DK. Det kræver toldmyndighedernes tilladelse at få en adresse påført sin toldbevilling.

Efterfølgende er det indehaverens pligt, at frigive varerne på adressen før de fjernes ( derved undgås fysisk besøg på en toldekspedition inden varerne kan udføres af DK ).

H

HS-nummer: Toldtarifnummer/varenummer/statistisk nummer. Internationalt klassificeringssystem hvor de 6 første cifre er fælles, mens de næste 2-4 cifre er nationale – ofte til statistiske formål.

Handelsfaktura: (Commercial Invoice). Skal vise oplysninger om varen, pris, betingelser osv. på grundlag af kontrakten mellem sælger og køber.

Hemtag: (Sverige ordning) En forenklet deklaration som en første registrering til Toldvæsenet, og som giver modtager mulighed for at tage varerne i brug. Fuldstændig fortoldning skal ske inden 10 dage.

I

Incoterms: Leveringsbetingelser, aftale mellem køber og sælger, som regulerer ansvarsforhold ved en handel (risiko/forsikring, omkostninger, overdragelse osv.).

J

K

Klassificering af varer: Alle varer, som indføres eller udføres til/fra Danmark, skal klassificeres i henhold til toldtariffen. Varerne klassificeres med et 8-cifret tal, der kaldes et varenummer (Toldtarifnummer/HS-nummer), hvoraf de 6 første er internationale.

L

Leveringsbetingelser: Aftale mellem køber og sælger, der beskriver, hvem der har omkostninger, ansvar og risiko i forbindelse med en transaktion og i hvilket tidsrum, dvs. hvornår ansvaret går fra sælger til køber.

Licenser: Tilladelser/licenser som KAN kræves i forbindelse med en indførsel eller udførsel af en vare.

M

MIO (Dansk begreb): Midlertidig opbevaring af varer på lager. MIO benyttes oftest i forbindelse med:

  • Varer der skal videre i transit, varer til genudførsel eller hvor kunden selv har ansvar for fortoldning.

N

NCTS: New Computerised Transit System; et elektronisk transitsystem (TET) for aftaleparterne i Transitkonventionen

O

Oprindelsesland: Det land hvor varen/produktet er produceret.

Oprindelsesbevis: Et bevis der udstedes ved eksport, og som dokumenterer en vares oprindelse. Oprindelsesbevis lægges frem for toldmyndighederne i importlandet.

P

Proformafaktura: En faktura som kun udstedes for formens skyld og ikke skal benyttes i forbindelse med køb og salg. Proformafaktura udfærdiges ofte i forbindelse med forsendelser uden særlig handelsværdi, såsom vareprøver, private ejendele, gaver og lignende.

Præferencetoldbehandling: Præferencetoldbehandling indebærer, at oprindelsesprodukter kan opnå toldfordele ved import – altså får man nul told eller en lavere toldsats end den, der gælder, hvis varerne kommer fra et land, man ikke har frihandelsaftale med (et tredjeland).

R

Restriktioner: Enkelte varer er eller kan være underlagt en restriktion ved indførsel og udførsel. Det vil sige, at varen er afhængig af specielle tilladelser, eller at den er underlagt særlige betingelser, før den kan indføres.

S

SDR: Et indeks af flere forskellige valutaer der er særlig relevant ved skade/manko, da den benyttes ved erstatning fra eksempelvis rederier/flyselskaber (giver begrænset dækning, INGEN fuld forsikring).

T

TDS: Tulldatasystemet (det svenske toldvæsens elektroniske fortoldningssystem)

TET: (Toldvæsenets Elektroniske Transitsystem) er et europæisk elektronisk system til udveksling af transitinformation mellem erhvervslivet og Toldvæsenet i Danmark på den ene side og mellem toldmyndighederne i de forskellige lande på den anden side (NCTS).

TIR/TIR-Carnet: TIR (Transports Internationaux Routiers) er en international aftale om transport (transit) af varer mellem TIR-konventionens aftaleparter ved hjælp af et TIR-carnet. TIR-carnet'et fungerer som en garanti for told og afgifter og gør transport mulig gennem et ubegrænset antal af aftaleparterne.

Tolddeklaration: Fortoldningsdokument som skal afgives enten elektronisk eller på papir (SAD-blanket) både ved ind- og udførsel af varer.

Toldkredit: Kredit for told, afgifter, godtgørelse og omkostninger. Ved søgning hos skattemyndighederne kan virksomheder få bevilget kredit for betaling af afgifter ved import til Danmark. Hvis du har toldkredit, er det skattemyndighederne, der fakturerer importøren månedligt for importafgifterne.

Toldlager: Lagersted godkendt af Toldvæsenet, hvor ufortoldede varer kan lagres, inden for de frister og på de betingelser, som Toldvæsenet bestemmer, eller som følger af lov eller forskrift.

Toldtariffen: Opslagsværk for koder (HS – Harmonized Standard) og beskrivelse af varer.

Toldtarifnummer: HS-nummer/varenummer/statistisk nummer.

Toldskyld: Toldskyld indebærer en forpligtelse til at betale alle importafgifter for en vare til toldmyndighederne. Hvis det ikke gøres, kan toldmyndighederne holde både kunden og os økonomisk ansvarlig.

Transit: En toldprocedure hvor varer transporteres under Toldvæsenets kontrol fra et toldsted i et land til et toldsted i det samme eller et andet land, hvor der krydses mindst én grænse.

T-dokument:Transitdokument som skal vise, hvilke varer der er underlagt transit.

T1-varer: Varer der ikke har EU-status (Fællesskabsstatus). Varen er produceret uden for EU.

T2 -varer: Varer der har EU-status (Fællesskabsstatus). Varer som har deres oprindelse i EU.

T2L: Et dokument som bekræfter, at en vare har EU-status. Dokumentet kan ikke benyttes som transitdeklaration.

TVINN: TollVesenets INformasjonssystem med erhvervslivet. TVINN er et elektronisk system til udveksling af tolddeklarationer mellem erhvervslivet og Toldvæsenet i Norge.

U

Ufortoldet gods (10-dages lager): En vare, der ikke er fortoldet/deklareret, men godsregistreret, kan blive kørt direkte på 10-dages lager og skal ligge urørt på lager, til den er toldekspederet.

UD’s varelister: Udenrigsdepardementets varelister for eksportkontrol. Eksportkontrol indebærer, at visse varer ikke kan udføres, med mindre udførselslisten foreligger på forhånd.

V

Varenummer: Toldtarifnummer/statistisk nummer (HS-nummer = de første 6 cifre af toldtarifnummer).

VAT: Moms/merværdiafgift. Importafgift som beregnes fortoldning.

W

WCO: Verdens toldorganisation.

X

Y

Y-kode: Er en kode, der skal opgives i tillæg til toldtarifnummeret ved import- og eksportfortoldning. Y-koden skal garantere, at varen ikke indeholder stoffer/spor af f.eks. hunde- og kattepels, truede plante- og dyrearter med mere.

Download Toldguiden

Del artikel