Integritet og personbeskyttelse

Det, vi ved om dig, behandler vi i henhold til gældende love og forordninger.

Posten Bring koncernens erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Posten Bring koncernen er en post- og logistikkoncern, som udvikler og tilbyder post-, kommunikations- og logistiktjenester i Norden. Tjenesterne markedsføres under varemærkerne Posten (privatmarkedet i Norge) og Bring (erhvervsmarkedet i Norden). Moderselskabet i Posten-koncernen er Posten Bring AS.

Vores tjenester leveres af forskellige koncernselskaber, alt efter hvilken tjeneste du modtager og i hvilket land. Det er det enkelte koncernselskab (herefter kaldet "vi"), som du har indgået aftale med, eller som leverer den digitale kanal, du benytter (for eksempel websider, sider på de sociale medier, apps og kundeservice), som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

I denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad vi gør for at beskytte dit privatliv. Hvilke personoplysninger det enkelte koncernselskab håndterer og formålet med behandlingen varierer, alt efter hvilken tjeneste og/eller digital kanal du benytter.

Brings personbeskyttelse

 • Vi behandler dine personoplysninger inden for rammerne af gældende lovgivning og denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Der indhentes personoplysninger, når det er nødvendig for at kunne udføre de opgaver og tjenester, vi er pålagt at udføre i henhold til loven og/eller aftalen, eller hvis du på anden vis giver os personoplysninger om dig selv.

  Personoplysninger er oplysninger og vurderinger, som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personoplysninger, som vi behandler, er navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse.

  Ved "behandling" af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, sammenstilling, opbevaring og videregivelse eller en kombination af sådanne aktiviteter.

  Al behandling af personoplysninger kræver, at der er et retsgrundlag for behandlingen. Hvis der ikke foreligger et retsgrundlag (for eksempel at der er indgået en aftale, som gør det nødvendigt at behandle visse personoplysninger, at vi kan behandle personoplysningerne i henhold til loven, eller at vi har en berettiget interesse i at foretage behandlingen), vil vi altid bede om dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger.

 • Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at administrere kundeforholdet og foretage anden behandling, som er nødvendig for at opfylde de forpligtelser, vi har påtaget os over for dig som kunde og/eller bruger af vores tjenester. Vi behandler også personoplysninger i den udstrækning, lovgivningen tillader eller giver mulighed for det, eller i de tilfælde, hvor du har givet samtykke til den pågældende behandling.

  I visse tilfælde modtager vi oplysninger om dig fra andre, som du har indgået en aftale med, og som ønsker, at vi skal fragte varer til dig. Sådanne oplysninger omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og udleveringstidspunkt. I sådanne tilfælde er vi ansvarlige for behandlingen af oplysningerne.

  Derudover behandler vi blandt andet personoplysninger som beskrevet i punkt 5 til 11 nedenfor.

 • Generelt behandler vi personoplysninger, som du giver os, eller som findes i registre, som vi har tilgang til eller administrerer. Hvis vi indhenter oplysninger om dig fra andre kilder (f.eks. en kreditoplysningsvirksomhed), har du normalt krav på at blive informeret herom.

  De oplysninger, vi behandler, kan blandt andet være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nummer, interesser, arbejdsområder, stilling, arbejdsgiver, transaktionshistorik samt oplysninger om, hvilke af vores tjenester du benytter eller er interesseret i. I forbindelse med nogle af vores tjenester kan det være nødvendigt at behandle andre typer personoplysninger, såsom din lokation. Dette vil i så fald fremgå af vilkårene for den enkelte tjeneste. 

 • Myndigheder
  Hvis der foreligger en lovbestemt oplysningspligt over for offentlige myndigheder, vil de pågældende personoplysninger blive overført i henhold til myndighedens krav.

  Databehandlere
  Vi benytter tredjeparter, som behandler personoplysninger på vores vegne ("databehandlere"). Før vi giver sådanne databehandlere adgang til dine personoplysninger, indgår vi altid aftaler, som blandt andet beskriver, hvilke opgaver databehandlerne skal udføre for os. Eksempler på databehandlere, som vi benytter, er leverandører af forskellige systemer, leverandører af analysetjenester og kundeundersøgelser m.m. 

  Overførsel til tredjeland
  Relevante personoplysninger kan også overføres til virksomheder/organisationer, som vi samarbejder med, både inden og uden for EØS og EU, for at vi kan udføre de opgaver og tjenester, som vi i henhold til loven eller aftalen er pålagt at udføre. Dine personoplysninger vil under ingen omstændigheder blive overført, uden at der er indgået de nødvendige aftaler, som sikrer, at dine rettigheder beskyttes. Hvis vi bruger underleverandører til at hjælpe med behandlingen af ​​personoplysninger, og disse er placeret uden for EU/EØS, vil vi sikre, at der etableres databehandleraftaler og et gyldigt overførselsgrundlag, der giver tilfredsstillende beskyttelse af personoplysningerne.

  Andre
  I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til tredjeparter, som har et selvstændigt ansvar for den videre behandling af dine personoplysninger. Vi overfører ikke dine personoplysninger til sådanne tredjeparter uden at have et retsgrundlag for det, eller uden at du har bedt om det eller på anden måde godkendt det.

  Links til tredjepartswebsteder
  Vi kan gøre links til andre websteder tilgængelige i vores digitale kanaler. Hvis du klikker på et sådant link, vil det pågældende websted kunne registrere personoplysninger om dig. Det er så det pågældende websted, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig derfor til at sætte dig ind i, hvordan webstedet behandler dine personoplysninger, for eksempel ved at læse erklæringen om beskyttelse af personoplysninger på webstedet. 

 • Flere af vores koncernselskaber på erhvervsmarkedet har adgang til et fælles register over erhvervskunder. Formålet er at administrere kundeforholdet bedst muligt og samordne udbuddet af tjenester og rådgivning fra de forskellige selskaber i koncernen.

  Koncernkunderegistret indeholder oplysninger om kunden, såsom firmanavn, adresse og kontaktperson, oplysninger om, hvilket koncernselskab erhvervskunden er kunde hos, samt hvilke tjenester og produkter erhvervskunden har en aftale om.

 • Når du har et kundeforhold hos os: Vi sender dig markedsføring om produkter og tjenester inden for de produkt- og tjenestekategorier, hvor vi allerede har en relation til dig. I den forbindelse kan vi anvende de oplysninger, vi har registreret om dig, f.eks. navn, kontaktoplysninger, og hvilke tjenester eller produkter der er indgået aftale om. Med hensyn til erhvervskunder indhenter vi sådanne neutrale oplysninger fra koncernens fælles kunderegister.

  Andre produkt- og tjenestekategorier, eller hvis du ikke har et kundeforhold hos os: Hvis vi (i) markedsfører produkter og tjenester inden for en anden tjenestekategori end den, vi har indgået en aftale om, eller hvis (ii) du ikke har et kundeforhold hos os, sender vi dig ikke markedsføringshenvendelser uden dit forudgående samtykke.

  Du har altid mulighed for at sige fra, hvis du ikke ønsker at modtage denne type markedsføring, når du modtager markedsføringshenvendelser fra os via e-mail og SMS. Afmeldingen gælder kun den pågældende tjeneste. Hvis du ikke ønsker markedsføringshenvendelser om andre af vores tjenester, som du benytter, skal du derfor afmelde sådanne markedsføringshenvendelser for hver enkelt tjeneste.

  Hvis du slet ikke ønsker at modtage markedsføringshenvendelser og vil have dit navn spærret, skal du henvende dig til vores kundeservice.

  Selvom du har sagt, at du ikke ønsker at modtage markedsføring, vil du stadig modtage andre oplysninger i forbindelse med kundeforholdet, eksempelvis oplysninger om bestillinger og forsendelser og lignende.

  Som privatperson vil du normalt ikke modtage markedsføringshenvendelser fra os mere end én gang om måneden, men dette kan variere. 

 • Formål og oplysningstyper: Hvis vi baserer vores behandling af personoplysninger på dit samtykke, vil det af samtykkeerklæringen tydeligt fremgå, til hvilket eller hvilke formål samtykket er indhentet (eksempelvis markedsføring af vores forskellige tjenester, hvor der kræves samtykke).

  Medmindre andet fremgår af samtykkeerklæringen, vil vi bruge følgende personoplysninger om dig, når der sendes markedsføringshenvendelser på baggrund af dit samtykke.

  - Navn
  - E-mail
  - SMS
  - Eventuelle interesseområder eller præferencer, du har angivet
  - Geografisk position
  - Stilling (gælder kun erhvervsmarkedet)
  - Hvilke af vores andre tjenester du bruger

  Samtykke er frivilligt: Du bestemmer selv, om du vil give dit samtykke eller ej, og du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.

  Profilering: Vi kan sende dig markedsføringshenvendelser, som er tilpasset til dine præferencer eller dit brugsmønster. En sådan tilpasning vil ske på grundlag af de oplysninger, du har givet os, og de oplysninger, vi registrerer i forbindelse med din brug af vores tjenester (profilering). Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger bruges på denne måde.    

 • Vi behandler blandt andet personoplysningerne for at opfylde undersøgelses- og underretningspligten vedrørende mistænkelige transaktioner i henhold til hvidvaskreglerne. Dette gælder først og fremmest, når vi tilbyder banktjenester.  Vi er forpligtet til at indberette mistænkelige oplysninger og transaktioner til politiet.

  Du har ikke ret til at få indsigt i personoplysninger, som er registreret af hensyn til ovennævnte formål.

 • Enkelte steder foretager vi kameraovervågning for at forebygge og afsløre strafbare handlinger. Optagelser slettes senest tre måneder efter optagelsestidspunktet, medmindre optagelsen er udleveret til politiet, eller medmindre vi på andet grundlag har ret til at opbevare optagelsen i en længere periode. På steder, hvor vi foretager kameraovervågning, gives der tydelig information herom i overensstemmelse med reglerne.

 • Dine personoplysninger håndteres af flere IT-systemer, som alle er udviklet til specifikke og nødvendige operationelle formål. For at sikre både en tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke mindst informationssikkerheden er det nødvendigt at foretage regelmæssige opdateringer, testning, fejlfinding osv. I den forbindelse kan der foretages kloning af data og duplikering af individuelle systemer. Dette foregår i et sikkert og dedikeret miljø, således at processerne ikke påvirker den daglige drift af hovedsystemet. Alle oplysninger, der behandles som led i intern systemtestning og kvalitetssikring eller lignende, er underlagt samme krav til informationssikkerhed og samme strenge rutiner, som når oplysningerne ellers behandles. Der opbevares ikke kopier eller backupper af personoplysninger længere end nødvendigt.

 • Vi gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser for at få mere viden om, hvordan vores kunder oplever os, og hvordan vi kan forbedre vores tjenester. I denne forbindelse behandler vi navn, e-mail, telefonnummer og de svar, du giver i forbindelse med undersøgelsen. Det er frivilligt at deltage i kundetilfredshedsundersøgelser. Vi benytter tredjeparter til at gennemføre kundeundersøgelser på vores vegne. Hvis du deltager i en kundeundersøgelse, opbevares oplysningerne fra undersøgelsen adskilt fra de øvrige oplysninger, vi har registreret om dig.

 • I henhold til persondataloven har du krav på at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis de registrerede oplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at oplysningerne opdateres. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at benytte dig af nogen af disse rettigheder. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

  Vi anvender cookies på vores hjemmeside til at gøre besøgsstatistikken pålidelig og til at øge funktionaliteten på vores sider.

 • Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. Vi opbevarer personoplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 • Vi anvender cookies for at udarbejde en pålidelig besøgsstatistik og for at øge funktionaliteten på vores websider. Her kan du læse mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du selv kan styre brugen af dem.

 • Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller mener, at vi ikke lever op til vores forpligtelser over for dig med hensyn til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor). Du har også ret til at klage til Datatilsynet, men vi opfordrer dig til at kontakte os først.

 • Dataansvarlig: Det enkelte koncernselskab, som du har indgået aftale med, eller som leverer den digitale kanal, du benytter, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

  Kontaktoplysninger: Bring Customer Service, Ventrupparken 4, 2670 Greve, Danmark

 • Nedenfor finder du en oversigt over, hvornår erklæringen om beskyttelse af personoplysninger er blevet opdateret, og hvilke ændringer der er foretaget.

  Dato: 25. maj 2018
  Ændring: Opdatering i henhold til den nye lov om databeskyttelse