Toldbehandling import

Vilkårene gælder for toldtjenester leveret af foretag som indgår i Posten Norge AS koncernen, herefter kaldet Bring, og underleverandører af disse.

Pakker med adresselabel
 1. Alle fortoldningsopgaver udføres i henhold til gældende love og regler. Tjenester, som udføres af Bring, er beskrevet på www.bring.dk/told. Disse vilkår gælder, uanset om fortoldningsydelsen helt eller delvist betales af eksportøren eller den helt eller delvist betales af importøren. Yderligere informationer om love og regler i tilknytning til toldbehandling kan findes på www.toldst.dk
   
 2. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, anses Bring for at have en generel fortoldningsfuldmagt fra importør med tilhørende CVR-nummer.
   
 3. Importøren har pligt til at sørge for den nødvendige importørregistrering, som kan ansøges hos www.virk.dk  – det er således ikke tilstrækkeligt, at importøren er momsregistreret. Alle nødvendige oplysninger til toldbehandlingen af en forsendelse skal klart fremgå af faktura og/eller anden dokumentation, f.eks. fragtbrev, certifikater, licenser, importtilladelser m.v. De aktuelle varer må ikke være omfattet af importforbud eller andre restriktioner. Tolddokumentationen skal følge forsendelsen og alle dokumenter skal foreligge senest på fortoldningstidspunktet.
   
 4. Importøren har hovedansvaret og risikoen for korrekt og rettidig fremsendelse af fortoldningsdokumentation uanset om denne dokumentation skal fremskaffes af sælger/eksportør, varemodtager eller andre. Importørens ansvar omfatter også klassificering/toldtarifering af varen med henblik på en korrekt beregning af afgifter jfr. produktdatablad, produktkalkyler og eventuelle andre forhold, som påvirker toldværdien. Importøren varetager selv den lovpligtige opbevaring af al fortoldnings-dokumentation (opbevaringspligt i 5 år).
   
 5. Fremsendes fortoldningsinformation/handelsfaktura eller varelinieinformation per EDI, lægges EDI-dokumentationen til grund for fortoldningen. EDI-dokumentationen skal derfor leve op til toldmyndighedernes krav og svare til eventuelle fakturaer eller anden fortoldningsdokumentation. Ved afvigende eller mangelfuld EDI-dokumentation, som medfører, at Bring ikke kan gennemføre fortoldningen i henhold til retningslinjerne for EDI-fortoldning, vil Bring efterlyse nødvendig tillægsinformation. Uoverensstemmelser og ekstraarbejde i denne forbindelse vil kunne medføre forsinkelser og øgede omkostninger, som vil blive belastet kunden. Hvis toldmyndighederne konstaterer afvigelser i forbindelse med en regnskabs- eller toldkontrol i importørens værdikæde, er dette dennes ansvar og risiko.
   
 6. Importøren er ansvarlig for afgivelse af tillægsoplysninger om særlige forhold ved indførslen med betydning for toldbehandlingen og fortoldningen uanset om disse oplysninger/informationer kommer fra sælger/eksportør eller andre. 
  Særlige forhold kan eksempelvis omfatte:
  a) Produkter underlagt specielle restriktioner
  b)    Varer som ikke er tilladt udført, transporteret eller indført
  c)    Dokumentation for toldnedsættelse eller kvoter for landbrugsprodukter med lavere eller ingen told.
  d)    Importlicenser
  e)    Dokumentation for returvarer med henblik på afgiftsfri indførsel (eksportangivelse med MRN skal forefindes)
   
 7. Incoterms er et sæt standardiserede regler om leveringsbetingelser. Reglerne beskriver, hvem som bærer ansvaret, risikoen og omkostningerne i forbindelse med en transaktion – og viser, hvornår ansvaret overgår fra sælger til køber. Leveringsbetingelser skal være opført i handelsfakturaen og lægges til grund ved fortoldningen. I en handelsfaktura kan eksportør/sælger påtage sig at dække alle transportudgifter og hele risikoen, indtil varerne er leveret og i tillæg hertil helt eller delvist at betale import- og eksportafgifter. Køberen/importøren har selv ansvaret for deklarering af importafgifter.
   
 8. Importøren er ansvarlig for rettidig betaling af told og afgifter til Toldstyrelsen. Har importøren accepteret at stille sikkerhed overfor Toldstyrelsen, foretages betalingen til Toldstyrelsen i overensstemmelse med de anvisninger, som Toldstyrelsen giver importøren i den månedlige importspecifikation. Har importøren derimod valgt ikke at stille sikkerhed, skal tolden indbetales til Toldstyrelsen, før varerne kan udleveres til importøren (ordningen kaldes ”5-dages afregning”). Tolden kan betales ved et af Toldstyrelsens toldekspeditions-steder eller motorcentre. Der kan også betales via netbank efter de anvisninger, importøren modtager fra Toldstyrelsen. Bring vil kun undtagelsesvist acceptere at lave fortoldningen med eget CVR-nr. som importør – og i disse tilfælde vil den beregnede told og moms i fortoldningen blive viderefaktureret til den faktiske importør med et tillæg på 4% i udlægsprovision.
   
 9. Ved retursendinger/reeksport af forsendelser skal importøren sørge for, at korrekt tolddokumentation vedlægges forsendelsen. Dette gælder uanset om hele eller dele af forsendelsen returneres. Toldstyrelsen i Danmark kræver generelt, at der skal forefindes MRN på de eksportangivelser, som dokumenterer udførslen af de returnerede varer.
   
 10. Bring vil automatisk beregne importmoms i forbindelse med fortoldningen af forsendelser til importører. Det er importørens eget ansvar at kontrollere told- og momsbeløbenes rigtighed jfr. importørregistreringen og momsregistrerede virksomheders momsindberetningspligt. En automatisk momsberegning i fortoldningerne medfører, at told- og momsudgiften automatisk vil blive registreret af Toldstyrelsen på importørens månedlige importspecifikation.
   
 11. Ved fejl eller mangler ved Brings tjenester, som hovedsageligt skyldes, at Bring ikke har udført fortoldningstjenesterne i henhold til normal, god, faglig standard, er Brings erstatningsansvar begrænset til importørens dokumenterede direkte omkostninger, som fejlen eller manglen har forårsaget. Varens værdi eller værdiforringelse erstattes kun i den udstrækning Bring har udført transporttjenester og Brings transportvilkår kommer til anvendelse. Bring er ikke ansvarlig for indirekte tab eller tab som følge af en mangelfuld fortoldningstjeneste. For lidt indbetalt told og afgift, herunder tillægsafgift, erstattes ikke. Brings ansvar for toldtjenesterne er endvidere begrænset til Brings vederlag for toldtjenesten dog maximalt DKK 10.000 pr. opdrag og samlet DKK 50.000, hvis samme fejl har betydning for flere toldtjenester for samme importør eller eksportør.
   
 12. Dansk lov gælder for toldtjenesten. Tvister som ikke kan løses i mindelighed, skal løses ved de almindelige domstole med København som værneting.
   
 13. Persondatalov: Al behandling af personoplysninger i forbindelse med toldtjenesterne gøres af Bring, i henhold til kravene til de enhver tid gældende EU regler (GDPR). For yderligere oplysninger henviser vi til Brings sider om personbeskyttelse.

Oppdateret 03.2019.