Toldbehandling eksport

Vilkårene gælder for toldtjenester leveret af foretag som indgår i Posten Norge AS koncernen, herefter kaldet Bring, og underleverandører af disse. 

Flere kasser med adresselabels
 1. Alle fortoldningsopgaver udføres i henhold til gældende love og regler. Tjenester som udføres af Bring, er beskrevet på www.bring.dk/told. Disse vilkår gælder, uanset om tjenesten indgår i den samlede fragtpris, eller købes som en separat tjeneste. Yderligere informationer om love og regler i tilknytning til toldbehandling kan findes på www.toldst.dk.
   
 2. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, anses Bring for at have en generel fortoldningsfuldmagt fra ordregiver/eksportør med tilhørende CVR-nummer. De kunder som selv laver deres udførselsdokumentation, skal til hver en tid overholde den gældende lovgivning, således at der ikke opstår problemer. Skulle der opstå problemer, vil den pågældende kunde selv være ansvarlig for de til enhver tid givne oplysninger. Skulle problemerne medføre forsinkelse, eller forkert håndtering af kundens dokumenter, vil kunden kunne holdes økonomisk ansvarlig. Kunden skal til hver en tid, fremsende dokumenterne iht. den aftalte tidsfrist, således at Bring har mulighed for at kunne håndtere dokumenterne i ordentlig tid. 
   
 3. Alle nødvendige oplysninger til toldbehandlingen af en forsendelse skal klart fremgå af faktura og/eller anden dokumentation, f.eks. fragtbrev, certifikater, licenser, eksporttilladelser m.v.  De aktuelle varer skal være tilladt at eksportere, og restriktionsbelagte varer skal have de nødvendige tilladelser for at kunne blive udført. Bring som transportør har egne etiske regler der skal overholdes, og det er vigtigt at eksportøren respekter disse regler i forhold til de sendinger som transporteres af Bring. Som eksportør skal du være opmærksom på at, selvom de danske myndigheder tillader at varerne bliver eksporteret, kan der være importrestriktioner i modtagerlandet.
   
 4. Eksportøren er ansvarlig for at faktura modsvarer modtagerlandets importregler. Bring har ikke ansvaret for importfortoldningerne i modtagerlandet, med mindre at dette er særskilt aftalt.
   
 5. Eksportøren har ansvaret og risikoen for at fremsende de korrekte oplysninger Bring skal bruge for at kunne udfærdige udførslen. Afsender er ansvarlig for at det er udspecificeret hvilken varekode der skal benyttes pr. varelinje, samt at colli og kilo er fordelt. Det sikrer at udførslen bliver korrekt, og er vigtig da den danner grundlag for den indfortoldning, der skal ske i modtagerlandet. Samtidig sikrer dette korrekt statistik for Danmark. Afsender skal selv imødekomme den nationale opbevaringspligt ifht. al eksportdokumentation. 
   
 6. Eksportøren har ansvaret for at informere Bring, hvis deres varer er underlagt en særlig procedure ved udførslen. Denne information skal meddeles når godset bliver booket ind til afhentning. Kolliderer booking tidspunktet med at Bring kan overholde de gældende lovregler, vil det til et hvert tidspunkt være retningslinjerne fra Toldstyrelsen der vil blive fulgt.
   
 7. Incoterms er et sæt standardiserede regler om leveringsbetingelser. Se Incoterms.  Leveringsbetingelserne skal være opført i handelsfakturaen og lægges til grund ved fortoldningen.  
   
 8. Eksportøren er ansvarlig for at betale Bring, for de omkostninger der er i forbindelse med udfærdigelsen af udførselsdokumenterne, og for eventuelle tillægstjenester som Bring udfører. Udførslen kan hentes via Toldstyrelsens webportal, og eksportøren skal via Toldstyrelsen oprettes til denne. Er der fejl i den fremsendte dokumentation, som ligger til grund for udfærdigelsen af udførslen, hæfter Bring ikke for eventuelle strafafgifter eller andre økonomiske sanktioner og eksportøren skal holde Bring skadesløs for alle krav. 
   
 9. Ved retursendinger/reeksport af forsendelser skal oprindelige importør sørge for, at korrekt tolddokumentation vedlægges forsendelsen. Dette gælder uanset om hele eller dele af forsendelsen returneres. Toldstyrelsen i Danmark kræver generelt, at for at få sendinger godkendt som retursendinger, skal man kunne dokumentere hvilken MRN de pågældende varer har været på. 
   
 10. Ved fejl eller mangler ved Bring tjenester, som hovedsageligt skyldes, at Bring ikke har udført fortoldningstjenesterne i henhold til normal, god og faglig standard, er Brings erstatningsansvar begrænset til sådanne dokumenterede direkte omkostninger, som eksportøren kan vise at fejlen eller manglen har forårsaget. Varens værdi eller værdiforringelse erstattes kun i den udstrækning Bring har udført transporttjeneste. i henhold til Brings transportvilkår. anvendelse. Bring er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab, eller andre følge skader. For lidt indbetalt told og afgift, herunder tillægsafgift, erstattes ikke. Brings ansvar for toldtjenesterne er endvidere begrænset til Bring vederlag for toldtjenesten dog maximalt DKK 10.000 pr. opdrag og samlet DKK 50.000, hvis samme fejl har betydning for flere toldtjenester for samme eksportør. 
   
 11. Dansk lov gælder for toldtjenesten. Tvister som ikke kan løses i mindelighed, skal løses ved de almindelige domstole med København som værneting. 
   
 12. Persondatalov: Al behandling af personoplysninger i forbindelse med toldtjenesterne gøres af Bring, i henhold til kravene til de enhver tid gældende EU regler (GDPR). For yderligere oplysninger henviser vi til Brings sider om personbeskyttelse.

Oppdateret 03. 2019.