Hvor vil du logge ind?


11 ord relateret til klima og miljø, du bør kende

Klimavidenskab og energisystemer er komplekse emner, og videnskaben og teknologien er i hastig udvikling. Dette kan let føre til forvirring og unøjagtig brug af terminologi.

Fra lande og virksomheder til enkeltpersoner, håndtering af klimaændringer er øverst på dagsordenen. Klimavidenskab og energisystemer er komplekse emner, og videnskaben og teknologien er i hastig udvikling. Dette kan let føre til forvirring og unøjagtig brug af terminologi. For at bidrage til en forbedret forståelse af nogle almindeligt anvendte udtryk, præsenterer vi dig en kort beskrivelse af 11 nøgleord relateret til feltet.

Klima og miljø

Klima er det langsigtede vejrmønster i en region. Den almindelige periode, der bruges til at beskrive et klima, er 30 år, som defineret af Verdens Meteorologiske Organisation (WMO). Klimaændringer relaterer sig hovedsageligt til ændringer i atmosfæriske forhold, såsom temperatur, nedbør, tryk eller vind.

Miljø refererer til alt, der omgiver os. Det kan være levende (biotiske) eller ikke-levende (abiotiske) faktorer. Det omfatter fysiske, kemiske og andre naturkræfter. Miljøændringer sker som følge af både naturlige og menneskelige processer. Miljøsystemer og menneskelige aktiviteter bidrager til miljøændringer gennem transformation og transport af store mængder energi og materialer.

Drivhusgas-protokol/GHG-protokol

GHG-protokollen etablerer omfattende globale standardiserede rammer til måling, styring og afbødning af drivhusgasemissioner (GHG) fra private og offentlige aktiviteter og værdikæder. GHG-protokollen giver verdens mest udbredte regnskabsstandarder for drivhusgasser.

De emissionsfaktorer, der bruges i Posten og Brings klimaregnskaber, er udviklet af Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) i Storbritannien, som en af de godkendte regnskabsstandarder i GHG-protokollen.

Kuldioxidækvivalent/CO2-ækvivalent/ CO2e.

CO2e er et metrisk mål, der bruges til at sammenligne emissioner fra forskellige drivhusgasser baseret på deres globale opvarmningspotentiale (GWP), ved at konvertere mængder af andre gasser til den tilsvarende mængde kuldioxid med det samme globale opvarmningspotentiale.

Et eksempel: 1 kg CO2-ækvivalenter svarer til effekten af 1 kg CO2 udledt. Udledningen af 1 kg lattergas svarer til 298 kg CO2-ækvivalenter, og udledningen af 1 kg metan er lig med 25 kg CO2-ækvivalenter.

Well-to-Tank (WTT), Tank-to-Wheel (TTW) - Well-to-Wheel (WTW)

WTT-emissioner består af alle processer fra energikilden (The well) gennem energiudvinding, behandling, lagring og leveringsfasen frem til brugsstedet (The tank).

TTW-emissioner refererer til strømkildens emissioner udelukkende under drift. TTW beskriver således brugen af brændstof i et køretøj og emissioner, der opstår under kørslen.

WTW = WTT + TTW. WTW-emissioner refererer til de drivhusgasemissioner, der genereres gennem et brændstofs hele livscyklus. Posten og Bring tilbyder vores kunder miljørapporter om udledning af drivhusgasser på WTT, TTW og WTW. Vi anbefaler, at vores kunder bruger miljørapporter baseret på WTW-beregninger, da metoden giver fuldstændige livscyklusemissioner.

Net nul emission

Net nul refererer til balancen mellem mængden af drivhusgas (GHG), der produceres, og mængden, der fjernes fra atmosfæren. Det kan opnås gennem en kombination af emissionsreduktion og emissionsfjernelse. Udtrykket netto nul er vigtigt, fordi - i hvert fald for CO2 - det er den tilstand, hvor den globale opvarmning stopper.

Udover vores emissionsreduktionsmål i 2030, som er godkendt af den internationale organisation Science Based Targets initiative (SBTi *), har Posten og Bring også sat et mål om at have netto nul-emissioner fra al vejtransport i 2040 og net nul-emissioner fra hele virksomheden i 2050.

Carbon credits

En carbon-kredit er et omsætteligt certifikat eller en tilladelse, der repræsenterer retten til at udlede en bestemt mængde kuldioxid eller den tilsvarende mængde af en anden drivhusgas.

EU's emissionshandelssystem (EU ETS) omtales ofte som en hjørnesten i EU's klimapolitik. Det har til formål at reducere emissioner ved at prissætte drivhusgasforurening (GHG) fra kraft-, industri- og luftfartssektorerne. Det søger ikke kun at fremme investeringer i emissionsreduktioner ved at gøre energiintensiv business as usual dyrt, men det giver også en fantastisk mulighed for EU til at flytte finansiering fra forurenende aktiviteter til klimaindsats, innovation og modernisering af energisektoren.

Greenwashing & Green-hushing

Greenwashing er, når en virksomhed foregiver at være miljøbevidst til markedsføringsformål, men faktisk ikke gør nogen bemærkelsesværdig bæredygtighedsindsats. Greenwashers taler højt om bæredygtighed uden at bidrage til en bedre verden. Modsat arbejder ansvarlige virksomheder hårdt på at skabe fælles værdier for sig selv og samfundet.

Green-hyshing er, når en virksomhed anvender en 'radio-stilhed' strategi til miljømål. Udtrykket blev opfundet i slutningen af 2000'erne og kom fra konsulentfirmaet - Treehugger - som hævder, at de mødtes med mange virksomheder, der var tilbageholdende med at fejre deres bæredygtige initiativer på grund af frygt for kritik af, at deres bæredygtighedsinitiativer enten var utilstrækkelige eller falske.

 

læs mere om Bring bæredygtighedsarbejde her.

Del artikel